Privacyverklaring

1 Inleiding

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij
over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons
houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met
de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

2 Bescherming van de privacy

Administratie en adviesbureau Money8 hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten
aanzien van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel
van een actieve handeling.
2. Als we u toestemming vragen, doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. Administratie en adviesbureau Money8 zal nooit persoonsgegevens voor andere
doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en
uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.
5. Wij vragen onze partners deze privacyverklaring te onderschrijven en uit te voeren.
6. De privacyverklaring van Administratie en adviesbureau Money8 is in overeenstemming
met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.

3 Verzamelen van gegevens

Administratie en adviesbureau Money8 verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens.
Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens:

1. Bij het afsluiten van een abonnement
2. Door contact op te nemen met Administratie en adviesbureau Money8
3. Door interactie met ons op social media.

3.1 Bij het afsluiten van een abonnement/overeenkomst

In verband met het afsluiten van een overeenkomst met Administratie en adviesbureau Money8
worden uw naam en contactgegevens verwerkt voor onze facturatie en klantenservice. We
verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere
soortgelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat we u persoonlijk kunnen benaderen per brief,
email, social media en telefoon. Deze gegevens zijn pas noodzakelijk als u een overeenkomst met
Administratie en adviesbureau Money8 aangaat en worden derhalve niet in een andere context van
u gevraagd.

3.2 Door contact op te nemen met Administratie en adviesbureau Money8

Wanneer u de hulp van Administratie en adviesbureau Money8 inroept voor ondersteuning,
verzamelen we gegevens over u en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident.
Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens. Dit is noodzakelijk om tot een
probleemoplossing te kunnen komen en dit wordt alleen verzameld indien u daarmee instemt. We
verzamelen communicatiegegevens zoals afzendergegevens, onderwerp, inhoud en metadata van emailcorrespondentie.
We verzamelen audio- en videobestanden die toegepast worden voor
ondersteuning. We verzamelen audio-opnames en transcripties van een gesproken bericht dat u
ontvangt of een tekstbericht dat u inspreekt. We verzamelen berichten die u naar ons verstuurd
hebt, zoals feedback die u geschreven hebt, of vragen aan en informatie die u verschaft hebt in het
kader van klantondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt kunnen telefoongesprekken
met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord. Het doel van deze gegevensverwerking
is het ontwikkelen van een klantbeeld waardoor onze dienstverlening beter op uw behoeften,
vaardigheden en communicatiewensen is af te stemmen.

3.7 Door interactie met ons op social media

Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende
platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via
datzelfde kanaal productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden.

4 Toestemming

Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om
toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.

5 Beveiliging van uw gegevens

Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in
overeenstemming met de wettelijke eisen.

6 Inzage en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met
ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee
doen

• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben

• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van u
waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u
hebben

7 Bewaren van uw gegevens

Als u onze website bezoekt, worden de gegevens die daarbij beschikbaar komen 12 maanden na het
laatste bezoek bewaard. Gegevens met betrekking tot uw abonnement/overeenkomst en daarmee
samenhangende ondersteuning worden 6 maanden na het beëindigen van de overeenkomst
verwijderd, dan wel gepseudonimiseerd voor statistische doeleinden, tenzij er een andere wettelijke
verplichting op deze gegevens berust.

8 Klachten

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht hierover indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de geldende
privacywetgeving in Nederland. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe een klacht
ingediend kan worden.

9 Invoering

Bovenstaande privacyverklaring treedt uiterlijk 25 mei 2018 in werking en daarmee vervallen per
direct eerder gepubliceerde privacyverklaringen.

10 Contact

Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@money8.nl.