Algemene Voorwaarden

Artikel 1
ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Administratie en adviesbureau Money8: de eenmanszaak Administratie en adviesbureau Money8, kantoorhoudende
te Arnhem;

(b) Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Administratie en adviesbureau Money8 opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

(c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht, waarbij Administratie en adviesbureau Money8 zich
jegens Opdrachtgever verbindt Werkzaamheden te verrichten die in onderling overleg zijn bepaald. Alle Opdrachten
beschouwt Administratie en adviesbureau Money8 als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel
7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meerdere
personen een opdracht is gegeven wordt uitgesloten. Een incidentele Opdracht kan bevatten het verrichten van
Werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgestelde periode, dan wel een geheel van Werkzaamheden
teneinde een beoogd resultaat te bereiken of te verkrijgen;

(d) Werkzaamheden: het verrichten van diensten ten behoeve van cliënten van administratieve, organisatorische,
bedrijfseconomische, financiële en fiscale aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, doch in ieder geval
omvattend de Werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de opdrachtbevestiging;

(e) Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Administratie en adviesbureau Money8 ter beschikking gestelde informatie
of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al
dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van
enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat of (on)stoffelijke dragers.

Artikel 2
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever
en Administratie en adviesbureau Money8, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voor
Administratie en adviesbureau Money8 voortvloeiende en/of daarmee samenhangende Overeenkomsten, alsmede
gedane aanbiedingen en/of offertes alsmede op de uitvoering van de Werkzaamheden.

2.2 Voor zover voor Administratie en adviesbureau Money8 gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze
deel uit van de Overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Administratie en adviesbureau Money8
voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Administratie en adviesbureau
Money8 uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of opdrachtbevestiging.

2.5 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten,
gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 3
AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door Administratie en adviesbureau Money8 retour is ontvangen en is ondertekend.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is
ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden op het moment dat Administratie en adviesbureau Money8 op verzoek van Opdrachtgever met de
uitvoering van de Opdracht is gestart.

3.3 De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Administratie en adviesbureau
Money8 verstrekte informatie.

3.4 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met alle middelen rechtens te bewijzen.

3.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende Opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.6 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere
communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4
GEGEVENS TE VERSTREKKEN DOOR OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Administratie en adviesbureau Money8
overeenkomstig diens oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig in
de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Administratie en adviesbureau Money8 te stellen.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Administratie en adviesbureau Money8 onverwijld wordt
geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang
kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Administratie en adviesbureau Money8 ter beschikking gestelde gegevens
en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Indien (medewerkers van) Administratie en adviesbureau Money8 Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever
Werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde
ARBO-normen en aan andere toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Administratie en adviesbureau Money8 op diens verzoek wordt voorzien
van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Administratie en adviesbureau Money8 noodzakelijk of
nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder
wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar
gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van
afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Administratie en adviesbureau Money8 zal ter beschikking
gestelde viruscontrole procedures toepassen wanneer Administratie en adviesbureau Money8 van de faciliteiten van
Opdrachtgever gebruik maakt.

4.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Administratie en adviesbureau
Money8 noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Administratie en adviesbureau Money8
in staat te stellen de Werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden
overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de
juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de Werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.6 Administratie en adviesbureau Money8 heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de voorwaarden uit dit artikel heeft voldaan.

4.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of
personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5
UITVOERING OPDRACHT

5.1 Administratie en adviesbureau Money8 zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Administratie en adviesbureau Money8 kan evenwel niet instaan voor het
bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 Indien Administratie en adviesbureau Money8 uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te
verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten
van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.3 Administratie en adviesbureau Money8 heeft het recht Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever,
te laten verrichten door derden, of bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik te maken van andere deskundigen.

5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan
na daarover met Administratie en adviesbureau Money8 overeenstemming te hebben bereikt. Indien Administratie en
adviesbureau Money8 voor de uitvoering van Werkzaamheden derden inschakelt of in moet schakelen worden de
kosten van deze derden aan Opdrachtgever doorbelast waarbij Administratie en adviesbureau Money8 een opslag van
10% kan hanteren.

5.5 Indien tijdens de Opdracht, Werkzaamheden zijn verricht welke niet vallen onder de Werkzaamheden zoals overeengekomen
in de Opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van
Administratie en adviesbureau Money8 het vermoeden ontleend dat deze Werkzaamheden in incidentele Opdracht van
Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever
en Administratie en adviesbureau Money8.

5.6 Administratie en adviesbureau Money8 houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën
van relevante stukken, dat eigendom is van Administratie en adviesbureau Money8.

5.7 Opdrachtgever is ermee bekend dat Administratie en adviesbureau Money8 onder meer, doch niet uitsluitend:
a) op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en
(beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bekend geworden, transacties te
melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
b) op grond van geldende wet- en (beroeps)regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen;
c) krachtens geldende wet- en beroepsregelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van)
Opdrachtgever en/of cliënt te doen.

5.8 Administratie en adviesbureau Money8 sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever
ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps-)regelgeving.

Artikel 6

LEVERINGSTERMIJN

6.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of
materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden afgerond
niet eerder in dan dat de betaling geheel door Administratie en adviesbureau Money8 is ontvangen, respectievelijk de
informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

6.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die
Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de Werkzaamheden
dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

6.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Administratie en adviesbureau Money8 de Overeenkomst ook niet of niet
geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde
redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 7
INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Administratie en adviesbureau Money8 behoudt zich alle rechten, waaronder maar niet uitsluitend, het auteurs- en
modellenrecht, voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/ of ontwikkelt en/ of
heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten
in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, contracten en andere geestesproducten van Administratie en adviesbureau
Money8, één en ander in de ruimste zin van het woord al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen en/
of openbaar te maken of te exploiteren met het doel om deze producten voor gebruik door derden aan te wenden.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten van Administratie en adviesbureau Money8, of ander
beeldmateriaal te verwijderen of wijzigen.

7.4 Openbaarmaking kan slechts alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Administratie en
adviesbureau Money8. Administratie en adviesbureau Money8 heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen
voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse
beëindiging van de Opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7.5 Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen verbeurt Opdrachtgever ten behoeve van Administratie en
adviesbureau Money8 een dadelijk opeisbare boete van € 500,- voor elke dag dat Opdrachtgever in overtreding is,
onverminderd het recht van Administratie en adviesbureau Money8 de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 8
HONORARIUM

8.1 Het honorarium van Administratie en adviesbureau Money8 is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Administratie en adviesbureau Money8
en is verschuldigd naar mate door Administratie en adviesbureau Money8 werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever zijn verricht.

8.2 Naast het honorarium worden de door Administratie en adviesbureau Money8 gemaakte onkosten en de declaraties
van door Administratie en adviesbureau Money8 ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3 Het honorarium van Administratie en adviesbureau Money8, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties
van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting op door Administratie en adviesbureau
Money8 bepaalde tijdstippen dan wel na volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende
bepalende factoren, zoals bijvoorbeeld inflatiecorrecties, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Administratie en
adviesbureau Money8 gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever
en Administratie en adviesbureau Money8 hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.5 Administratie en adviesbureau Money8 is tevens gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen met minimaal de
procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer (CPI alle huishoudens) welke wordt berekend door het Centraal
Bureau voor de Statistiek.

Artikel 9
BETALING

9.1 Betaling van facturen door Opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in
Nederlandse valuta, ten kantore van Administratie en adviesbureau Money8 of door middel van storting ten gunste van
een door Administratie en adviesbureau Money8 aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enig recht op korting of
schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen is dan wel anders schriftelijk is vermeld.

9.2 Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, dan wel niet binnen een schriftelijk
nader overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Administratie en
adviesbureau Money8, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de
wettelijke rente in de zin van artikel 6:120 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen tot op de datum van
algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten van Administratie en adviesbureau Money8.

9.4 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ontstaan ten gevolge van incassering van de vordering
komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van de
wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.

9.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Administratie en
adviesbureau Money8 daartoe aanleiding geeft, is Administratie en adviesbureau Money8 gerechtigd van
Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Administratie en
adviesbureau Money8 te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid
te stellen, is Administratie en adviesbureau Money8 gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering
van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Administratie en adviesbureau Money8
uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de Werkzaamheden ten behoeve
van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige
factuurbedrag.

9.7 Onverminderd iedere mededeling door de Opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de
wijze van administratieve verwerking van de betaling door Opdrachtgever, zullen betalingen van de Opdrachtgever
steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op Administratie en adviesbureau Money8 openstaande
bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken op door Opdrachtgever
verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande
declaraties van Administratie en adviesbureau Money8.

Artikel 10
RECLAME

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30
dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen
na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, aan Administratie en adviesbureau Money8 te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Een reclame met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever
niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst
betaling uit te stellen of andere geleverde diensten van Administratie en adviesbureau Money8 te weigeren waarop de
reclame geen betrekking heeft.

10.3 Administratie en adviesbureau Money8 deelt Opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van ontvangst van de
reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen. Ingeval van een
terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of
gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever
reeds betaalde honorarium.

10.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 11
AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Administratie en adviesbureau Money8 zal de Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van Administratie en adviesbureau Money8 kan worden verwacht. Indien gebreken
ontstaan doordat Opdrachtgever aan Administratie en adviesbureau Money8 onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is Administratie en adviesbureau Money8 voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Administratie
en adviesbureau Money8 is uitsluitend aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht aan haar
toerekenbare gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op de
aanspraak onder de door Administratie en adviesbureau Money8 afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering
daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

11.2 Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Administratie en adviesbureau Money8 beperkt tot het bedrag dat Administratie en adviesbureau
Money8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht ter zake van de
Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt.
Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor
bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat in de twaalf
maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever ter zake van de
Werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt. Een
samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

11.3 Administratie en adviesbureau Money8 en Opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van
derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Administratie en adviesbureau Money8 voor vorderingen van derden wegens schade die
veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Administratie en adviesbureau Money8 onjuiste of onvolledige informatie
heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten
die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van
Administratie en adviesbureau Money8 en tenzij enige dwingende (inter-)nationale wet of regelgeving een dergelijke
bepaling niet toestaat.

11.5 Elke aansprakelijkheid van Administratie en adviesbureau Money8 vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de
fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is
verleend.

11.6 Elke aansprakelijkheid van Administratie en adviesbureau Money8 Blok vervalt indien de Opdrachtgever bij een
eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak Administratie en adviesbureau Money8 niet in de gelegenheid
heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de Opdrachtgever Administratie en adviesbureau Money8 niet
in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere Werkzaamheden naar
aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de Opdrachtgever Administratie
en adviesbureau Money8 daarbij betrokken heeft.

11.7 Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door
een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van Administratie en adviesbureau Money8
voor het overige beperkt tot het bedrag waarvoor Administratie en adviesbureau Money8 zich per gebeurtenis heeft
verzekerd.

11.8 Voor alle indirecte schade (waaronder mede begrepen schade ten gevolge van stagnatie in de geregelde gang van
zaken in de onderneming van Opdrachtgever) op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een
fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door Administratie en adviesbureau Money8, is deze nimmer
aansprakelijk.

11.9 Iedere persoonlijke aansprakelijkheid, van welke aard ook, voor fouten van personeel van Administratie en
adviesbureau Money8 of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.10 Administratie en adviesbureau Money8 heeft het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
Opdrachtgever ongedaan te maken.

11.11 Administratie en adviesbureau Money8 is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden
tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
Opdrachtgever, Administratie en adviesbureau Money8 of derden.
Opdrachtgever en Administratie en adviesbureau Money8 zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van
elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door
programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie,
overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor
elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove
schuld. Zowel Opdrachtgever als Administratie en adviesbureau Money8 zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van
hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van
twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Administratie en adviesbureau Money8 ontvangen e-mail, is de
inhoud van de door de verzender verzonden e-mail bepalend.

Artikel 12
OVERMACHT

12.1 Indien Administratie en adviesbureau Money8 haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de
geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat
Administratie en adviesbureau Money8 in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

12.2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel zich voordoet, de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat Administratie en
adviesbureau Money8 gehouden is tot vergoeding van enige schade, op enigerlei wijze verband houdend met die
opzegging.

Artikel 13
OPZEGGING

13.1 Opdrachtgever en Administratie en adviesbureau Money8 kunnen te allen tijde een Opdracht (in geval van
gewichtige redenen ook tussentijds) schriftelijk opzeggen met in achtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

13.2 Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de andere
partij.

13.3 Indien en voor zover Administratie en adviesbureau Money8 de Opdracht beëindigt, is zij gehouden Opdrachtgever
gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de beëindiging.

13.4 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder
inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden binnen een redelijke
termijn te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering
treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de
bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die
onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

13.5 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Administratie en adviesbureau
Money8 recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van
additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst
(zoals onder meer kosten met betrekking tot onder-aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging
ten grondslag liggen die aan Administratie en adviesbureau Money8 zijn toe te rekenen.

13.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Administratie en adviesbureau Money8, heeft
Opdrachtgever recht op medewerking van Administratie en adviesbureau Money8 bij overdracht van Werkzaamheden
aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe
te rekenen. Administratie en adviesbureau Money8 behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op
betaling van de declaraties voor door haar verrichte en te verrichten Werkzaamheden, waarna aan de Opdrachtgever
onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte Werkzaamheden ter beschikking zullen worden
gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Administratie en adviesbureau Money8 extra kosten met
zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

13.7 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en
documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 14
GEHEIMHOUDING/PRIVACY

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen
vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving.

14.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Administratie en
adviesbureau Money8 respectievelijk Opdrachtgever alsmede de door Administratie en adviesbureau Money8
respectievelijk Opdrachtgever ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien
van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever respectievelijk Administratie en adviesbureau Money8
Opdrachtgever respectievelijk Administratie en adviesbureau Money8 kan ter zake ontheffing verlenen. Administratie
en adviesbureau Money8 respectievelijk Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding
door de personen in zijn dienst, indien Administratie en adviesbureau Money8 respectievelijk Opdrachtgever
aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.

14.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Administratie en adviesbureau Money8 niet gerechtigd
de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een
ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Administratie en
adviesbureau Money8 voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

14.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot
openbaarmaking of daartoe door Administratie en adviesbureau Money8 voorafgaande schriftelijke toestemming is
verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van
Administratie en adviesbureau Money8, niet aan derden openbaren.

14.4 Administratie en adviesbureau Money8 is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende
doeleinden.

Bescherming van de Privacy.

Administratie en adviesbureau Money8 hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het
verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en andersoortige data die worden uitgewisseld.
1. Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverklaring, die geeft u door middel van een actieve
handeling.
2. Als wij u toestemming vragen doen wij dat in begrijpelijke en eenvoudige taal.
3. Administratie en adviesbureau Money8 zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken,
op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
4. Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt
ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.
5. De privacyverklaring van Administratie eb adviesbureau is in overeenstemming met de voorwaarden en
verplichtingen die de AVG ons oplegt.

Artikel 15
CONTRACTSOVERNEMING

Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij
Administratie en adviesbureau Money8 hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Administratie en adviesbureau Money8 is
gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle
ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te
leggen.

Artikel 16
VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Administratie en adviesbureau Money8 in ieder geval na het verstrijken van
één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Administratie en adviesbureau Money8 kan aanwenden.

Artikel 17
OPSCHORTING

17.1 Administratie en adviesbureau Money8 heeft het recht om na zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al
zijn verplichtingen op te schorten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken
aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

17.2 Het eerste lid is niet van toepassing op originele door Opdrachtgever verstrekte Bescheiden.

Artikel 18
AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Administratie en adviesbureau Money8 zal de rechten en
bevoegdheden van Administratie en adviesbureau Money8 onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken.
Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze
schriftelijk is gedaan.

Artikel 19
CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling
van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en
strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden
gedaan.

Artikel 20
NAWERKING

20.1 De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na
beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven
binden.

20.2 Opdrachtgever vrijwaart Administratie en adviesbureau Money8 ter zake van alle aanspraken van derden die
mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de
Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

20.3 Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de
algemene voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

Artikel 21
VERBOD OVERNAME PERSONEEL

Het is de Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Administratie en adviesbureau Money8, uitdrukkelijk
verboden om gedurende de periode dat Administratie en adviesbureau Money8 werkzaamheden voor/ten behoeve van
Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na afloop daarvan, één of meer
personeelsleden en/of medewerkers van Administratie en adviesbureau Money8 in dienst te nemen, rechtstreeks noch
indirect, dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten, één en ander op straffe van een direct opeisbare boete
van groot € 10.000, te vermeerderen met een bedrag van € 500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De boete
staat een vergoeding van de daadwerkelijke schade, welke Administratie en adviesbureau Money8 als gevolg van de
overtreding van Opdrachtgever heeft geleden, niet in de weg. Administratie en adviesbureau Money8 is derhalve
gerechtigd om alle daadwerkelijk door haar geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 22
ONAFHANKELIJKHEID

Administratie en adviesbureau Money8 heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van
nationale en internationale regelgevers. Om Administratie en adviesbureau Money8 in staat te stellen zich aan de
betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Administratie en adviesbureau
Money8 tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de
groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever,
alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en
ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 23
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

23.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Administratie en adviesbureau Money8 is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het conflictenrecht, hetgeen betekent dat indien en voor zover,
ingevolge de regels van internationaal privaat recht, het recht van een ander land op een Overeenkomst van toepassing
zou zijn, het Nederlands recht toch van toepassing is.

23.2 Tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden alle geschillen verband houdende met
Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Administratie en adviesbureau Money8 uitsluitend beslecht door de naar de
normale regelen van competentie bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

23.3 Onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde is Opdrachtgever gerechtigd de procesgang van de tuchtrechtspraak
te volgen indien Administratie en adviesbureau Money8 daaraan is, dan wel haar werknemers, voor zover
gekwalificeerd AA/RA/RB, zijn onderworpen.

Artikel 24
NEDERLANDSE TEKST PREVALEERT

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.

 

Bijlage verwerkersovereenkomst

1 Algemeen

Deze bijlage Verwerkersovereenkomst maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van
Administratie en adviesbureau Money8.
Deze bijlage Verwerkersovereenkomst geldt als een overeenkomst tussen de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zoals bedoeld in artikel 28(1) AVG.

2 Definities

In deze bijlage worden de volgende termen gebruikt die verduidelijking of definiëring noodzakelijk
maken:

Administratie: een boekhouding die voor een Klant met behulp van een boekhoudprogramma wordt
gevoerd.

Administratiegegevens: de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen in de Administraties
binnen het boekhoudpakket.

AVG: Algemene Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De tekst van de AVG is te vinden op:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Administratie en adviesbureau Money8 en Klant op grond
waarvan Administratie en adviesbureau aan Klant diensten levert tegen betaling door Klant van de
Vergoeding.

Persoonsgegevens: alle in de Administratiegegevens opgenomen informatie over een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

Subverwerkers: de andere verwerkers die door Administratie en adviesbureau Money8 worden
gebruikt voor het verwerken van persoonsgegevens. De term refereert tevens naar de
persoonsgegevensverwerking die door een verwerker wordt uitbesteed aan een daarvoor specifiek
betrokken partij.

3 Verwerking

Administratie en adviesbureau Money8 zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van
de schriftelijke instructies van Klant (zoals onder andere opgenomen in deze bijlage en de
Overeenkomst), tenzij een op Administratie en adviesbureau Money8 van toepassing zijnde
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling haar tot verwerking verplicht; in dat geval stelt

Administratie en adviesbureau Money8 klant, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat
wettelijke voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen
belang verbiedt.

Administratie en adviesbureau Money8 zal waarborgen dat de tot het verwerken van de
Persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te
nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.
Administratie en adviesbureau Money8 zal Klant onmiddellijk in kennis stellen indien naar haar
mening een instructie van Klant inbreuk oplevert op de AVG en/of andere toepasselijke wet- en
regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Administratie en adviesbureau Money8 zal maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedere
natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van Administratie en adviesbuerau Money8 en
toegang heeft tot de Persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van Klant verwerkt, tenzij hij
daartoe Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gehouden.

4 Verplichting Klant

Klant staat er jegens Administratie en adviesbureau Money8 voor in dat de inhoud, het gebruik en/of
de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht
van een derde. Klant vrijwaart Administratie en adviesbureau Money8 tegen elke aanspraak van
derden in verband met de verwerking door Administratie en adviesbureau Money8 van de
Persoonsgegevens, tenzij klant aantoont dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen
uitsluitend aan Administratie en adviesbureau Money8 toegerekend moeten worden.

5 Beveiligingsmaatregelen

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de
omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, zal Administratie en adviesbureau
Money8 passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen omvatten – waar passend – onder
meer het volgende:

• De vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkingsprocessen en
diensten te garanderen;
• Bij een technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens
tijdig te herstellen;
• Een periodiek onderzoek, test, beoordeling en evaluatie van de doeltreffendheid van de
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking uit te voeren.

6 Rechten en verzoeken van Betrokkenen

Administratie en adviesbureau Money8 zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, Klant,
voor zover mogelijk, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen bijstand
verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om tot uitoefening van de in hoofdstuk III
AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden. Verzoeken hiertoe kunnen worden
gericht aan info@money8.nl.

7 Algemene medewerkingsplicht

Administratie en adviesbureau Money8 zal Klant, rekening houdend met de aard van de verwerking
en de hem ter beschikking staande informatie, bijstand verlenen bij het doen nakomen van de
verplichtingen van Klant uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 AVG.

8 Inspectie en audit

Administratie en adviesbureau Money8 zal aan Klant alle informatie ter beschikking stellen die nodig
is om de nakoming van verplichtingen van Administratie en adviesbureau Money8 ten aanzien van de
verwerking van de Persoonsgegevens aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door Klant of
een door Klant gemachtigde controleur mogelijk te maken en eraan bij te dragen. Indien Klant
opteert tot een inspectie of audit op locatie dient dit verzoek uiterlijk vier weken voor aanvang van
de audit te worden ingediend. Administratie en adviesbureau Money8 zal schadeloos gesteld worden
door Klant voor de geleverde inspanningen die daarbij uitgevoerd dienen te worden.

9 Verzoeken van derden en vertrouwelijkheid

Administratie en adviesbureau Money8 zal de Persoonsgegevens niet onthullen aan enige derde,
tenzij Klant hiervoor toestemming heeft gegeven of tenzij Administratie en adviesbureau Money8
hiertoe wettelijk verplicht is. Indien een overheidsinstelling of toezichthoudende instantie toegang
tot de Persoonsgegevens van klant eist, zal Administratie en adviesbureau Money8 Klant hiervan
voorafgaand aan de toegang op de hoogte stellen, tenzij dit wettelijk verboden is.

10 Locatie verwerking

Administratie en adviesbureau Money8 streeft ernaar om de verwerking van de Persoonsgegevens
binnen de Europese Economische Ruimte te laten plaatsvinden, bij voorkeur in Nederland. Derhalve
wordt bij de selectie van Subverwerkers getoetst waar de gegevensverwerking plaatsvindt.
Administratie en adviesbureau Money8 behoudt zich echter het recht voor de verwerking van de
Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte plaats te laten vinden. Administratie en
adviesbureau Money8 zal in dat geval ervoor zorgdragen dat de Persoonsgegevens alleen worden
doorgegeven aan een derde land of internationale organisatie indien:
(i) Een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 lid 3 AVG is genomen ten aanzien
van het betreffende derde land of de betreffende internationale organisatie; ofwel
(ii) (ii) Passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG met inbegrip van bindende
voorschriften zoals bedoeld in artikel 47 AVG, zijn getroffen ten aanzien van het
betreffende derde land of de betreffende internationale organisatie; ofwel
(iii) (iii) Aan één van de specifieke voorwaarden uit artikel 49 lid 1 AVG is voldaan ten aanzien
van het betreffende derde land of de betreffende internationale organisatie. Bijlage
Verwerkersovereenkomst

11 Subverwerkers

Administratie en adviesbureau Money8 maakt voor de levering van haar dienstverlening gebruik van
Subverwerkers. Klant stemt ermee in dat Administratie en adviesbureau Money8 het recht heeft dit
naar eigen inzicht te doen. Administratie en adviesbureau Money8 informeert Klant vooraf en waar
mogelijk in ieder geval een (1) maand voorafgaand aan beoogde veranderingen over toevoeging of
vervanging van Subverwerkers. Indien Klant niet akkoord kan gaan met de wijziging, heeft Klant het
recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. Administratie en
adviesbureau Money8 ziet erop toe dat subverwerkers zijn gebonden door schriftelijke
overeenkomsten die hen vereisen ten minste dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens
te bieden als welke Administratie en adviesbureau Money8 verlangt op grond van de AVG, met name
de verplichting afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en
organisatorische maatregelen te bieden opdat de verwerking van de Persoonsgegevens aan het
bepaalde in de AVG voldoet.

12 Inbreuken in verband met persoonsgegevens

Administratie en adviesbureau Money8 informeert Klant zonder onredelijke vertraging zodra
Administratie en adviesbureau Money8 kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met
Persoonsgegevens. In deze melding wordt ten minste het volgende omschreven of meegedeeld:

• De aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding
van de categorieën van Betrokkenen en het aantal Betrokkenen;
• De contactgegevens van de contactpersoon waar meer informatie kan worden verkregen; •
De waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, mits deze op
dat moment reeds duidelijk zijn; Aanvullende informatie zal als dit bekend wordt, worden
verstrekt aan Klant;
• De maatregelen die Administratie en adviesbureau Money8 voorstelt of heeft genomen om
de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken en eventuele nadelige gevolgen
daarvan te beperken.

13 Retournering of vernietiging Persoonsgegevens

Klant kan tot zes (6) maanden na afloop van de Overeenkomst de Persoonsgegevens opvragen. Na
afloop van deze periode vernietigt Administratie en adviesbureau Money8 alle Persoonsgegevens,
tenzij op Administratie en adviesbureau Money8 een wettelijke plicht tot opslag van de
Persoonsgegevens rust.

14 Aansprakelijkheid

Teneinde misverstanden te voorkomen, wordt uitdrukkelijk vermeld dat de
aansprakelijkheidsbeperkingen uit de Overeenkomst van overeenkomstige toepassing zijn op een
eventuele toerekenbare tekortkoming van Administratie en adviesbureau Money8 in de nakoming
van haar verplichtingen in deze bijlage Verwerkersovereenkoms